مصاحبه یکی متداول‌ترین وسیله برای بررسی تجربی در جامعه شناسی و روانشناسی
است، زیرا که رفتار افراد به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مبنای عکس‌العمل آنها به سوالات
سنجیده خواهد شد و به نظر می‌رسد که دانستن تکنیک‌های مصاحبه گامی است جهت رسیدن
به اهداف سازمانی زیرا که مصاحبه هنر پرسیدن پرسش‌های درست و به دقت گوش دادن به
آنچه که مصاحبه شونده می‌گوید و هم چنین آن چیزهایی که نمی‌گوید.

فنون مصاحبه

لطفا جهت مشاهده کامل کارگاه کلیک کنید